foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto5.jpg

Zapytanie ofertowe - 01-10-2013

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 Usługi hotelarskie
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 6 grup, na terenie województwa opolskiego poza miastem Opole . Cena powinna zawierać:
• Usługę noclegową
• Wyżywienie uczestników szkoleń
• Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 4-5.11.2013r, 6-7.11.2013r., 18-19.11.2013r., 20-21.11.2013r.,
8-9.01.2014r., 20-21.01.2014r.,
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:
• Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację całego zamówienia, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 16 października 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Andrzej Dąbrowski

Z-ca Dyrektora
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe - 25-09-2013

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

09000000-3:  Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09134100-8:  Olej napędowy

Zamawiający: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców
                         ul. Św. Jacka 1, 45-591 Opole, tel. 77 454 44 14

 

Opis przedmiotu:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych (oleju napędowego) w okresie 15.10.2013r. – 15.02.2014r. 
 2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować publiczną stacją paliw płynnych położoną na terenie Opola, czynną co najmniej 6 dni w tygodniu.
 3. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
 4. Fakturowanie będzie obejmowało każdorazowy zakup paliwa. Faktura będzie odbierana każdorazowo przy dostarczeniu każdej kolejnej partii przedmiotu zakupu (tankowaniu) przez uprawnionego pracownika LOK w Opolu. Płatność odbywać się będzie przelewem w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 5. W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości: Olej napędowy –  do  2200 litrów
 6. Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w PLN.
 7. Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi, a ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb zamawiającego. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

 

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

II.Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III.Kryterium oceny ofert:

Cena 50% + Rabat 50%

Zastosowane wzory do obliczania oferty:

Nazwa kryterium: bieżąca cena detaliczna za 1 litr oleju napędowego:

            cena oferty najniższej

Kc  =       —————————   x 50%

             cena oferty badanej

 

Nazwa kryterium: stały upust cenowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania.

            upust oferty badanej

Ku  =       —————————   x 50%

                    upust max

W przypadku zastosowania upustu musi on obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy, odliczany od cen dnia aktualnie obowiązujących.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria czyli suma Kc i Ku ) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

IV.Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za jeden litr oleju napędowego na stacji oferenta w dniu składania oferty oraz cenowy upust od ceny zakupu paliwa wyrażony w PLN, obowiązujący przez cały okres zamówienia . Do ofert należy dołączyć ośo braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 10.10. 2013r.  w siedzibie Ligi Obrony Kraju, ul. Św. Jacka 1 Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

VI.Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Ryszard Żołnowski – Kierownik LOK w Opolu, tel. 077/454 44 14,

 Ryszard Żołnowski

  Kierownik

Liga Obrony Kraju Oddział Opole

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe - 16-07-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

 • 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
 • 55100000-1 Usługi hotelarskie
 • 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
 • 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 • 55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 6 grup, na terenie województwa opolskiego poza miastem Opole . Cena powinna zawierać:

 • Usługę noclegową
 • Wyżywienie uczestników szkoleń
 • Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 27-28.08.2013r, 29-30.08.2013r., 3-4.09.2013r., 5-6.09.2013r., 16-17.09.2013r., 18-19.09.2013r.,
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:

 • Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację całego zamówienia, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 30 lipca 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Andrzej Dąbrowski

Z-ca Dyrektora
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

 

Pliki do pobrania:

-Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 25.06.2013


Opole, 25 czerwca 2013 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

 • 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
 • 55100000-1 Usługi hotelarskie
 • 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
 • 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 • 55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 6 grup, na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:

 • Usługę noclegową
 • Wyżywienie uczestników szkoleń
 • Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 15-16.07.2013r, 17-18.07.2013r., 29-30.07.2013r., 31.07-1.08.2013r., 5-6.08.2013r., 9-10.09.2013r.,
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:

 • Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 10 lipca 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Andrzej Dąbrowski

Z-ca Dyrektora
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Pliki do pobrania:

Opole, 18 kwietnia 2013 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 Usługi hotelarskie
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 4 grup 22 osobowych na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:

 • Usługę noclegową
 • Wyżywienie uczestników szkoleń
 • Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 13-14.05.2013, 15-16.05.2013r. 6-7.06.2013r, 10-11.06.2013r
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:

 • Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 7 maja 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Andrzej Dąbrowski

Dyrektor
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2013r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 Usługi hotelarskie
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 2 grup 20 osobowych na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:
• Usługę noclegową
• Wyżywienie uczestników szkoleń
• Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 22-23.04.2013, 9-10.05.2013r.
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:
• Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 17 kwietnia 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Andrzej Dąbrowski

Dyrektor
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Pliki do pobrania:

Pełna treśc zapytania


 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 15 stycznia 2013 r.

Opole, dnia 15 stycznia 2013 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

 • 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
 • 55100000-1 Usługi hotelarskie
 • 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
 • 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 • 55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 4 grup 17 osobowych na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:
• Usługę noclegową
• Wyżywienie uczestników szkoleń
• Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 25-26.02.2013, 27-28.02.2013r., 11-12.03.2013r., 13-14.03.2013r.
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:

 • Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 29 stycznia 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Magdalena Obrocka

Dyrektor
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

 

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 Usługi hotelarskie

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55130000-0 Inne usługi hotelarskie

 

 

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
                        45-018 Opole, ul. Krakowska 51

                        tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

 

I.              Opis przedmiotu: wykonanie usług  hotelarsko- cateringowych dla 4 grup 17 osobowych na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:

·         Usługę noclegową

·         Wyżywienie uczestników szkoleń

·         Wynajem sali szkoleniowej

 

Terminy wykonania usługi:  25-26.02.2013, 27-28.02.2013r.,  11-12.03.2013r., 13-14.03.2013r.

Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

 

II.           Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

III.         Kryterium oceny ofert:

·         Cena – 100%

 

IV.        Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie  o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

V.           Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

VI.        Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 29 stycznia 2013r.  w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

VII.      Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Obrocka

 

 

 Dyrektor

Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej

FRDL

Zapytanie ofertowe z dnia 17 grudnia 2012r.

Opole, 17 grudnia 2012 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

 • 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
 • 55100000-1 Usługi hotelarskie
 • 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
 • 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 • 55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 2 grup 17 osobowych na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:

 • Usługę noclegową
 • Wyżywienie uczestników szkoleń
 • Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 21-22.01.2013, 30-31.01.2013r.,
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:

 • Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 3 stycznia 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Magdalena Obrocka

Dyrektor
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Pliki do pobrania:

Podkategorie

Zapytanie ofertowe - 18.04.2013

Opole, 18 kwietnia 2013 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 Usługi hotelarskie
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 4 grup 22 osobowych na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:

 • Usługę noclegową
 • Wyżywienie uczestników szkoleń
 • Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 13-14.05.2013, 15-16.05.2013r. 6-7.06.2013r, 10-11.06.2013r
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:

 • Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 7 maja 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Andrzej Dąbrowski

Dyrektor
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Pliki do pobrania:

Podkategorie

Projekt ....